Ókor

Bibliafordítás 01 – bemutatkozás

Köszöntjük az Ókorportál bibliatudományi rovatának kedves olvasóit bibliafordítói cikksorozatunk kezdetén! A sorozat anyagát javarészt a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében az ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék hebraisztika szakán a „Biblia-fordítás: elmélet, gyakorlat” című MA-s kurzusra készített fordítások, feladatok teszik ki. A rovatot azonban terveink szerint nyitott műhelyként működtetnénk, az MA-s szeminárium anyaga így elsősorban csupán illusztráló jellegű, célja, hogy az Ókorportál olvasóival együtt gondolkozzunk a különböző fordítási elméletekről, fordítástechnikai kérdésekről – a Tanach/Héber Biblia/Ószövetség bizonyos részeinek fordításai alapján.

A bibliafordítói óra célja kettős volt. Egyfelől, hogy a hallgatók teoretikus ismereteket szerezzenek a fordítástudomány fogalmi apparátusáról és vizsgálati metódusairól, a különböző ekvivalencia-felfogásokról, a bibliafordítási elméletekről és fordítástípusokról, a fordítás, és különös tekintettel a bibliafordítás folyamatában résztvevő tényezőkről stb., másfelől, hogy ezen elméleti ismereteiket a gyakorlatba is átültessék: az egyes elvek és módszerek szerint maguk is készítsenek fordításokat a kijelölt bibliai szakaszokból.

Az órák ennek megfelelően elméleti és gyakorlati-kreatív részből épültek fel. A gyakorlatot az órára feladott és elkészített fordítási részlet közös megvitatása képezte. A lefordítandó bibliai szakaszokat a hallgatókkal közösen választottuk ki a Héber Bibliából. A kiválasztásban több szempontnak (pl. az eltérő időbeliségnek, térbeliségnek és műfajiságnak) is érvényesülnie kellett, és alapvető fontosságú volt, hogy mindig a megadott átváltási eljárásoknak (pl. betoldás, kihagyás, csere, összevonás) vagy a kijelölt (pl. szó szerinti, funkcionálisan ekvivalens, kulturálisan átértelmezett) fordítástípusnak megfelelően készüljenek el a fordítások.

A tudományos átírásban az ún. angolszász rendszert követjük, l. C, L. Seow 1995. A Grammar for Biblical Hebrew. Revised Edition, 1; 6. A közismert héber szavakat, műveltségszavakat, ill. rétegnyelvi kifejezéseket a magyar hangalakban és írásmóddal meghonosodott formában közöljük.

Kötelező tankönyveink:

Waard, Jan de – Nida, Eugene A. 2002. Egyik nyelvről a másikra. Funkcionális ekvivalencia a bibliafordításban. Ford. Pecsuk Ottó, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest.
Klaudy Kinga 19973. A fordítás elmélete és gyakorlata. (jav., bőv. kiadás) Budapest, Scholastica.

Fontos szerepet játszott a kurzus tematikájában:

Kustár Zoltán 2012. „Az új protestáns bibliafordítás (1975) folyamatban lévő revíziója és annak ószövetségi vonatkozásai” (Theologiai Szemle 2011/3, 138–147 = Református Szemle 105 (2012/1), 18–35; Pecsuk Ottó (szerk.): A bibliarevízió műhelyéből. Budapest: Kálvin, 2012, 85–109.

http://www.proteo.cj.edu.ro/refszemle/2012/Ref-Szemle-2012-01.pdf

Ajánlott irodalmat az alábbi alapvető művek listájából lehetett válogatni:

Nida, Eugene A. 1984. Signs, Sense, and Translation. Cape Town, Bible Society of South Africa.
Nida, Eugene A. – Taber, Charles R. 1982. The Theory and Practice of Translation. Leiden, Brill.
Nida, Eugene A. 1964. Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. Leiden, Brill.
Hulst, A. R. 1960. Old Testament Translation Problems. Helps for Translators, 1. Leiden, E.J. Brill.
Klaudy Kinga 2007. Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok. Budapest, Tinta Könyvkiadó.
United Bible Societies Catalog of Scholarly Editions and Other Translation Resources 2010.

http://www.ubs-translations.org/fileadmin/scholarly_catalog/UBS_Scholarly_Catalog08.pdf

A szakirodalom egyes tételei az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék könyvtárában is megtalálhatók, valamint a bibliafordításokról bővebb kínálat az alábbi oldalon érhető el:

http://www.hebraisztika.hu/hebr/searchresult?callnumber=35.8.5.